Zgłoszenia przyjmujemy cały rok

unnamed (3).jpg

Aby skutecznie zgłosić dziecko na listę dzieci oczekujących na miejsce w Puszczyku prześlij formularz.

Prześlij zgłoszenie

 

Zasady rekrutacji 

Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku 

 

 

 1. Rekrutacja jest organizowana przez Prezesa Fundacji trzy czte ry! - organ prowadzący Leśną szkołę Puszczyk w Białymstoku oraz Dyrektora szkoły.

 2. Rodzice chcący zapisać swoje dziecko do szkoły zobowiązani są uzupełnić zgłoszenie rekrutacyjne na stronie Leśnej Szkoły Puszczyk: https://www.szkola.puszczyk.edu.pl/zgloszenia

 3. Przesłanie zgłoszenia jest niezbędne w celu skutecznego zgłoszenia na listę dzieci oczekujących na miejsce, nie gwarantuje jednak przyjęcia dziecka do szkoły. 

 4. Informacja o ilości dostępnych miejsc na dany rok szkolny kalkulowana jest w grudniu roku poprzedzającego (np. w grudniu 2019 znana jest ilość miejsc na wrzesień 2020). 

 5. Informacja o ilości dostępnych miejsc na dany rok szkolny wysyłana jest do rodziców drogą mailową w styczniu danego roku (np. w styczniu 2020 znana jest ilość miejsc na wrzesień 2020).

 6. Na podstawie ilości dostępnych miejsc i deklaracji rodziców tworzona jest lista kandydatów do szkoły. 

 7. Po utworzeniu listy kandydatów na dany rok ma miejsce spotkanie z rodzicami kandydatów zorganizowane przez Prezesa/Dyrektora. Spotkanie może mieć charakter rozmowy indywidualnej lub informacyjnego spotkania grupowego. 

 8. Przyjęcie ucznia do klas nowotworzonych następuje  na podstawie kolejności złożenia podań rekrutacyjnych. Pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci już uczących się w szkole, absolwenci przedszkola leśnego Puszczyk oraz dzieci pracowników szkoły.

 9. Prezes/Dyrektor przy przyjmowaniu dziecka do szkoły może pominąć kolejność  zgłoszeń w przypadku, gdy jest zaburzona równowaga wiekowo-płciowa w strukturze szkoły.

 10. Przyjęcie ucznia do klas nowotworzonych następuje  na podstawie odbycia w okresie od marca do maja tzw. wagarów w Leśnej Szkole Puszczyk. Jest to czas o charakterze adaptacyjnym, jednocześnie jest okresem próbnym, po którym rodzice wspólnie z Dyrektorem i organem prowadzącym podejmują decyzję o dalszej współpracy.

 11. Prezes/Dyrekcja szkoły może poprosić rodzica wraz z dzieckiem na rozmowę.

 12. Listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny znane są w maju na najbliższy wrzesień (tzn. w maju  2020 na wrzesień 2020).

 13. Warunkiem rozpoczęcia nauki w Puszczyku jest podpisanie umowy z organem prowadzącym do końca czerwca po uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do Puszczyka. 

 14. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy o naukę jest wpłacenie 50% kwoty wpisowego do końca czerwca poprzedzającego rozpoczęcie nauki oraz drugiej części (50%) do końca września, w którym uczeń rozpoczął naukę. Kwota wpisowego nie  podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.  

 15. Rodzice dzieci, które przyjmowane są do klasy pierwszej, zobowiązani są dostarczyć do szkoły kartę oceny dojrzałości szkolnej przed podpisaniem umowy i wpłata wpisowego.

 16. Przyjęcie ucznia do  klas istniejących następuje na podstawie rozmowy prezesa/dyrektora z dzieckiem i jego rodzicem, odbycia tzw. wagarów w Leśnej Szkole Puszczyk, świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz opinii wychowawcy klasy, do której uczęszcza  uczeń.  

 17. Rodzice uczniów mających opinie i orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie dyrekcję szkoły. Zatajenie takich faktów, może być powodem rozwiązania umowy o naukę dziecka.

 18. Szkoła prowadzi rekrutację  do wyczerpania wolnych miejsc w klasach.