top of page

Zgłoszenia przyjmujemy cały rok

unnamed (3).jpg

Aby skutecznie zgłosić dziecko na listę dzieci oczekujących na miejsce w Puszczyku prześlij formularz.

Prześlij zgłoszenie

 

Zasady rekrutacji  

Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku 

 1. Rekrutacja jest organizowana przez Dyrektora Leśnej Szkoły Puszczyk w Białymstoku. 

 2. Rodzice chcący zapisać swoje dziecko do szkoły zobowiązani są uzupełnić zgłoszenie rekrutacyjne na stronie Leśnej Szkoły Puszczyk: https://www.szkola.puszczyk.edu.pl/zgloszenia

 3. Przesłanie zgłoszenia jest niezbędne w celu skutecznego zgłoszenia na listę dzieci oczekujących na miejsce, nie gwarantuje jednak przyjęcia dziecka do szkoły.  

 4. Informacja o ilości dostępnych miejsc na dany rok szkolny rozpoczynający się we wrześniu kalkulowana jest w styczniu (np. w styczniu 2022 znana jest ilość miejsc na rok szkolny 2022/2023). W rekrutacji podstawowej brane są pod uwagę zgłoszenia nadesłane do 31 grudnia roku poprzedzającego rok naboru (np. do 31 grudnia 2021 na rok szkolny 2022/2023).

 5. Informacja o ilości dostępnych miejsc na dany rok szkolny wysyłana jest do rodziców drogą mailową w styczniu danego roku (np. w styczniu 2022 na rok szkolny 2022/2023). Informację zwrotną otrzymują wszyscy rodzice, którzy dokonali zgłoszenia do 31 grudnia roku poprzedzającego rok naboru. 

 6. Na podstawie ilości dostępnych miejsc i deklaracji rodziców tworzona jest lista kandydatów do szkoły.  

 7. Po utworzeniu listy kandydatów na dany rok ma miejsce spotkanie informacyjne z rodzicami kandydatów zorganizowane przez Dyrektora LSP, o czym szkoła informuje rodziców drogą mailową. Pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci już uczących się w szkole oraz absolwenci przedszkola leśnego Puszczyk.

 8. Przyjęcie ucznia do klas nowotworzonych następuje w drodze kolejnych etapów rekrutacji, o których przebiegu rodzice informowani są na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Jeżeli na ostatnim etapie rekrutacji liczba kandydatów przewyższać będzie ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń w ww formularzu. 

 9. Prezes/Dyrektor przy przyjmowaniu dziecka do szkoły może pominąć kolejność zgłoszeń w przypadku, gdy jest zaburzona równowaga wiekowo-płciowa w strukturze szkoły.

 10. Listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny znane są w maju na najbliższy wrzesień (tzn. w maju  2022 na rok szkolny 2022/2023). 

 11. Warunkiem rozpoczęcia nauki w Puszczyku jest podpisanie umowy z organem prowadzącym w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o przyjęciu dziecka do Puszczyka.

 12. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy o naukę jest wpłacenie 50% kwoty wpisowego do końca czerwca poprzedzającego rozpoczęcie nauki oraz drugiej części (50%) do końca września, w którym uczeń rozpoczął naukę. 

 13. Rodzice dzieci, które przyjmowane są do klasy pierwszej, zobowiązani są dostarczyć do szkoły kartę oceny dojrzałości szkolnej przed podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego.

 14. Rodzice uczniów mających opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej są zobowiązani  do poinformowania o tym fakcie dyrekcję szkoły. Zatajenie takich faktów, może być powodem rozwiązania umowy o naukę dziecka. 

 15. Szkoła prowadzi rekrutację do wyczerpania wolnych miejsc w klasach. 

bottom of page