top of page

Zgłoszenia przyjmujemy cały rok

unnamed (3).jpg

Aby skutecznie zgłosić dziecko na listę dzieci oczekujących na miejsce w Puszczyku prześlij formularz.

Prześlij zgłoszenie

 

Zasady rekrutacji 

Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku 

 

 1. Rekrutacja jest organizowana przez Prezesa Fundacji trzy czte ry! - organ prowadzący Leśną szkołę Puszczyk w Białymstoku oraz Dyrektora szkoły.

 2. Rodzice chcący zapisać swoje dziecko do szkoły zobowiązani są uzupełnić podanie rekrutacyjne dostępne w postaci formularza na stronie www.szkola.puszczyk.edu.pl/zgloszenia . Przedstawiciel szkoły kontaktuje się e-mailowo z każdą osobą, która wypełniła formularz i następuje to w roku docelowej rekrutacji. 

 3. Przesłanie podania jest niezbędne w celu skutecznego zgłoszenia na listę dzieci oczekujących na miejsce, nie gwarantuje jednak przyjęcia dziecka do szkoły. Ilość dostępnych miejsc na dany rok szkolny kalkulowana jest w grudniu roku poprzedzającego (np. w grudniu 2019 znana jest ilość miejsc na wrzesień 2020). 

 4. Utworzenie listy kandydatów na dany rok poprzedzone jest spotkaniem z rodzicami kandydatów zorganizowanym przez Prezesa/Dyrektora. Spotkanie może mieć charakter rozmowy indywidualnej lub informacyjnego spotkania grupowego.

 5. Na podstawie ilości dostępnych miejsc i deklaracji rodziców tworzona jest lista kandydatów do szkoły. 

 6. Przyjęcie ucznia do klas nowo tworzonych następuje na podstawie dostępności miejsc, odbytego (obowiązkowego dla każdego kandydata) tygodnia próbnego oraz rozmowy z rodzicami. Pierwszeństwo w udziale w rekrutacji mają rodzeństwa dzieci już uczących się w szkole, absolwenci przedszkola

 7. Tydzień próbny organizowany jest dla każdego kandydata indywidualnie w okresie od marca do czerwca (tzw. wagary w Leśnej Szkole Puszczyk). Jest to czas o charakterze adaptacyjnym, po którym rodzice wspólnie z Dyrektorem i organem prowadzącym podejmują decyzję o dalszej współpracy.

 8. Prezes/Dyrekcja szkoły może poprosić rodzica wraz z dzieckiem na rozmowę.

 9. Listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny znane są w maju na najbliższy wrzesień (tzn. w maju 2020 na wrzesień 2020).

 10. Warunkiem rozpoczęcia nauki w Puszczyku jest podpisanie umowy z organem prowadzącym do końca czerwca po uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do Puszczyka. 

 11. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy o naukę jest wpłacenie wpisowego :( I część wpisowego w wysokości 1000 zł płatna w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Organem Prowadzącym.  II część wpisowego w wysokości 1000 zł płatna do 31 sierpnia roku, w którym dziecko dołącza do placówki.)

 12. Rodzice dzieci, które przyjmowane są do klasy pierwszej, zobowiązani są dostarczyć do szkoły kartę oceny dojrzałości szkolnej.

 13. Przyjęcie ucznia do klas istniejących następuje na podstawie rozmowy prezesa/dyrektora z dzieckiem i jego rodzicem, odbycia tzw. wagarów w Leśnej Szkole Puszczyk oraz świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i opinii wychowawcy klasy, do której uczęszcza  uczeń.  

 14. Rodzice uczniów mających opinie i orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie dyrekcję szkoły. Zatajenie takich faktów, może być powodem rozwiązania umowy o naukę dziecka.

 15. Szkoła prowadzi rekrutację  do wyczerpania wolnych miejsc w szkole.

bottom of page