Zgłoszenia przyjmujemy cały rok

unnamed (3).jpg

Aby skutecznie zgłosić dziecko na listę dzieci oczekujących na miejsce w Puszczyku prześlij formularz.

Prześlij zgłoszenie

 

Zasady rekrutacji 

Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku 

 

 

 1. Rekrutacja jest organizowana przez Prezesa Fundacji trzy czte ry! - organ prowadzący Leśną szkołę Puszczyk w Białymstoku oraz Dyrektora szkoły.

 2. Rodzice chcący zapisać  swoje dziecko do szkoły zobowiązani są uzupełnić podanie rekrutacyjne Dostępne w postaci formularza na stronie www.szkola.puszczyk.edu.pl

 3. Przesłanie podania jest niezbędne w celu skutecznego zgłoszenia na listę dzieci oczekujących na miejsce, nie gwarantuje jednak przyjęcia dziecka do szkoły. 

 4. Informacja o ilości dostępnych miejsc na dany rok szkolny kalkulowana jest w grudniu roku poprzedzającego (np. w grudniu 2019 znana jest ilość miejsc na wrzesień 2020). 

 5. Utworzenie listy kandydatów na dany rok poprzedzone jest spotkaniem z rodzicami kandydatów zorganizowanym przez Prezesa/Dyrektora. Spotkanie może mieć charakter rozmowy indywidualnej lub informacyjnego spotkania grupowego.

 6. Na podstawie ilości dostępnych miejsc i deklaracji rodziców tworzona jest lista kandydatów do szkoły. 

 7. Przyjęcie ucznia do klas nowotworzonych następuje  na podstawie kolejności złożenia podań rekrutacyjnych. Pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci już uczących się w szkole, absolwenci przedszkola leśnego Puszczyk oraz dzieci pracowników szkoły.

 8. Prezes/Dyrektor przy przyjmowaniu dziecka do szkoły może pominąć kolejność  zgłoszeń w przypadku, gdy jest zaburzona równowaga wiekowo-płciowa w strukturze szkoły.

 9. Przyjęcie ucznia do klas nowotworzonych następuje  na podstawie odbycia w okresie od marca do czerwca tzw. wagarów w Leśnej Szkole Puszczyk. Jest to czas o charakterze adaptacyjnym, jednocześnie jest okresem próbnym, po którym rodzice wspólnie z Dyrektorem i organem prowadzącym podejmują decyzję o dalszej współpracy.

 10. Prezes/Dyrekcja szkoły może poprosić rodzica wraz z dzieckiem na rozmowę.

 11. Listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny znane są w czerwcu na najbliższy wrzesień (tzn. w czerwcu 2020 na wrzesień 2020).

 12. Warunkiem rozpoczęcia nauki w Puszczyku jest podpisanie umowy z organem prowadzącym do końca czerwca po uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do Puszczyka. 

 13. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy o naukę jest wpłacenie wpisowego. Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. 

 14. Rodzice dzieci, które przyjmowane są do klasy pierwszej, zobowiązani są dostarczyć do szkoły kartę oceny dojrzałości szkolnej.

 15. Przyjęcie ucznia do  klas istniejących następuje na podstawie rozmowy prezesa/dyrektora z dzieckiem i jego rodzicem, odbycia tzw. wagarów w Leśnej Szkole Puszczyk oraz świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i opinii wychowawcy klasy, do której uczęszcza  uczeń.  

 16. Rodzice uczniów mających opinie i orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie dyrekcję szkoły. Zatajenie takich faktów, może być powodem rozwiązania umowy o naukę dziecka.

 17. Szkoła prowadzi rekrutację  do wyczerpania wolnych miejsc w klasach.